Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Zakład Kamieniarski LUKS-GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń realizuje projekt pn. „Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUKS-GRANIT, ...” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
tablica informacyjna 1  
Główne cele realizowanego projektu to:
1. Zmiana procesu produkcyjnego poprzez unowocześnienie maszyn.
2. Podniesienie jakości produktów i świadczenia usług wykończeniowych w budownictwie.
3. Wzrost konkurencyjności.
4. Poprawa BHP i ograniczenie wskaźników uciążliwych dla środowiska (hałasu, zapylenia, odpadów pyłowych),
5. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do produkcji.
 
Cele te wpisują się w oś priorytetową 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, której nadrzędnym celem jest: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.”. Dalej w RPO WP czytamy, że realizacja tego celu będzie następować poprzez między innymi taki cel szczegółowy jak: „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” oraz, że „preferowane będą przedsięwzięcia … inwestycyjne na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu”. Spójność celów niniejszego projektu z celami ww. osi zawarta jest również w wyszczególnieniu w RPO WP mówiącym o tym, że realizowane projekty dotyczyć będą m.in. inwestycji z zakresu:
1) rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
2) zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług,
3) unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
4) wdrażania wydajnych systemów zarządzania środowiskiem,
5) wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.
 
Realizacja niniejszego projektu zgodna jest również z opisanym w "Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020" kierunkiem działania 3: „Kreowanie postaw przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu” zawartego w priorytecie 1: „Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, poprzez wsparcie finansowe oraz instytucjonalne”, części II: „CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁAN I PRZEDSIEWZIECIA”, punkcie 3 „GOSPODARKA REGIONU”. Gdzie w pierwszym zdaniu czytamy, że „przedsiębiorczość oraz powstawanie i rozwój małych i średnich firm to skuteczny sposób na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów oraz łagodzenie problemów rynku pracy”.
 
Projekt ten ma także spójność z publikowaną w serwisie informacyjnym Starostwa Powiatu w Krośnie (http://www.powiat.krosno.pl) STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO w której to po „Omówieniu problemu” dotyczącego niskich dochodów mieszkańców, bezrobocia, braku miejsc pracy, czytamy że, „sprawy podstawowe to tworzenie alternatywnych źródeł dochodu, tworzenie warunków do rozwoju lokalnej gospodarki…”, „stworzenie dobrych warunków dla małych i średnich inwestorów z sektorów rolniczych i pozarolniczych”